Структура кафедри

Кафедра загальної екології та екоінформаційних систем розташована у навчальному корпусі 1 Ч. Національного університету «Львівська політехніка» (Інститут екології. природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола) за адресою: м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 130.

Керівництво:
 • Завідувач кафедрою – доц., д.т.н. Берко Андрій Юліанович (Корпус 1 Ч., 101 кімн., тел. 258-91-34)
 • Заступник завідувача кафедрою – доц., к.т.н. Гембара Тарас Васильович (Корпус 1 Ч., 412 кімн., тел. 258-91-48)
Викладацька:
 • (Корпус 1 Ч., 313 кімн., тел. 258-91-82)
Методичний кабінет:
 • (Корпус 1 Ч., 314 кімн., тел. 258-91-66)
Аспірантська:
 • (Корпус 1 Ч., 316 кімн.)
Лабораторії:
 • (Корпус 1 Ч., 108 кімн.) – Радіотехнічних та екологічних вимірювань
 • (Корпус 1 Ч., 109 кімн.) – Мікропроцесорної та цифрової техніки
 • (Корпус 1 Ч., 110 кімн.) – Інформаційно-вимірювальних систем
 • (Корпус 1 Ч., 113 кімн.) – Комп`ютерного моделювання
 • (Корпус 1 Ч., 402 кімн.) – Програмного та методичного забезпечення
 • (Корпус 1 Ч., 403 кімн.) – Комп`ютерних екосистем і мереж

Історія кафедри

Кафедра Загальної екології та екоінформаційних систем (ЗЕС) створена у 2003 р. і функціонує у складі Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола (ІЕПТ) Національного університету “Львівська політехніка” (НУЛП).

Детальніше...

Наука

На кафедрі проводяться фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблеми "Комп‘ютерне моделювання динамічних об‘єктів та інформаційних систем інтелектуальної обробки даних в екології та природоохоронній діяльності”. За останні чотири роки працівниками кафедри опубліковано три монографії та більше ста статей у наукових збірниках та журналах.

Детальніше...

Навчання

Бакалавр:

Перші чотири роки навчання за напрямом “Комп’ютерні науки” дають змогу отримати базову вищу освіту та кваліфікацію бакалавра з відповідним профілем знань. Базова вища освіта забезпечує ґрунтовні знання за напрямом підготовки, зокрема в галузі інформаційно-екологічних технологій. Кваліфікація бакалавра дозволяє випускникам працювати на первинних посадах інженерів та техніків, програмістів та менеджерів проектів. Фахівці цього напряму отримують грунтовні знання з методів розроблення системного і прикладного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення; мови програмування високого рівня (JAVA, Pascal, C++, Lisp, Prolog); методів аналізу і побудови інтелектуальних моделей обробки інформації в сферах бізнесу, менеджменту, екології та природоохоронної діяльності.

Детальніше...

Аспірантура

Кафедри ЗЕС здійснює підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації через аспірантуру за спецальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Підготовку аспірантів забезпечують три д.т.н., професори. На сьогоднішній день на кафедрі проходять підготовку п`ять аспірантів з відривом від виробництва.

Інформація про аспірантів

Кафедра Аспірант, докторант, здобувач Форма навчання Рік вступу-закінчення % виконання роботи Керівник, вчене звання, наукова ступінь Тема дисертаційних досліджень
1 ЗЕС ас. Сингалевич Артур Петрович денна 2011-2014 10 Яцимірський М.М., професор, д.т.н. “Модель видобування фактів з текстів природною українською мовою та метод її навчання”
2 ЗЕС ас. Євчук Андрій Олександрович денна 2010-2013 15 Яцимірський М.М., професор, д.т.н. “Інформаційна технологія для моделювання розподілу теплового поля в тілі людини“
3 ЗЕС ас. Шалева Оксана Романівна денна 2010-2013 30 Яцимірський М.М., професор, д.т.н. “Моделі та методи інтелектуальної обробки даних на основі швидких біортогональних перетворень”
4 ЗЕС ас. Шокира Галина Ярославівна денна 2009-2012 50 Заяць В.М., професор, д.т.н. “Методи та алгоритми визначення пріоритету первинних ознак при побудові систем розпізнавання“
5 ЗЕС ас. Клочко Павло Олександрович денна 2009-2012 60 Яцимірський М.М., професор, д.т.н. “Прогнозування процесів за допомогою частотно-просторових перетворень”
 • розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

 

Заяць Василь Михайлович

Завідувач кафедри
д.т.н., професор
zvm01@rambler.ru


ОСВІТА

У 1978 р. після закінчення Львівського державного університету ім. І.Я. Франка за спеціальністю “ Радіофізика і електроніка” здобув кваліфікацію “Радіофізик”.

Кандидатську дисертацію за темою "Численные методы анализа автоколебательных систем" по спеціальності теоретична електротехніка захистив під керівництвом професора Синицького Л.А. в Інституті проблем моделювання в енергетиці (нині імені Г.Є. Пухова) в 1990 р. У 1996 р. Атестаційна колегія Міністерства освіти присвоїла вчене звання доцента кафедри програмного забезпечення НУ “Львівська політехніка”. Докторську дисертацію за темою "Дискретні моделі коливних систем та методи аналізу їх динаміки" на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук по спеціальності математичне моделювання та обчислювальні методи захистив у Харківському національному університеті радіоелектроніки у 2007 р. Вчене звання професора присвоєно в 20011 р. по кафедрі інформаційно – комп‘ютерних технологій та систем ЛДІНТУ ім. В‘ясеслава Чорновола .

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1978-1982 рр. – навчання в аспірантурі при Львівському державному університеті ім. І.Я. Франка.
1982-1990 рр. – молодший, а потім науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка АН УРСР.
1991-2002 рр. – старший викладач, а згодом доцент кафедри програмного забезпечення НУ "Львівська політехніка".
2002-2005 рр. – навчання в докторантурі при НУ "Львівська політехніка".
2006-2011 pр. – праця у Львівському державному інституті новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола спочатку на посаді доцента, згодом професора, а з 2008 р. завідувача кафедри інформаційно-комп‘ютернх технологій та систем.
З 20011 р. по сьогоднішній день завідувач кафедри загальної екології та екоінформаційних систем Національного університету "Львівська політехніка".
За результатами наукової діяльності нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2009 р.). Вільно володіє російською та англійською мовами. Науково-педагогічний стаж роботи професора Заяця В.М. більше 30 років.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Підготовку фахівців здійснює за напрямом „Комп’ютерні науки” та „Комп’ютерна інженерія”. Викладає такі навчальні дисципліни:

  • Методи і засоби комп‘ютерно-інформаційних технологій та систем;
  • Розпізнавання та обробка образів;
  • Логічне та функцій не програмування;
  • Моделювання систем.

Здійснює керівництво курсовим, дипломним та магістерським проектуванням студентів за напрямами: „Комп’ютерні науки” , „Комп’ютерна інженерія” та „Інформаційні управляючі системи та технології”. Керує науково-дослідною роботою студентів та аспірантів.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Основні напрями наукових досліджень професора Заяця В.М. пов‘язані з математичним та комп‘ютерним моделюванням динамічних об‘єктів та створенням інформаційних технологій розпізнавання та ідентифікації складних систем.

Професор Заяць В.М. займається підготовкою аспірантів та здобувачів вченого ступеня кандидата технічних наук. Виступав в ролі опонента та рецензента ряду кандидатських і докторських дисертацій.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Автор більше 150 наукових та науково-методичних праць, в тому числі п’яти навчальних посібників та підручників та двох монографій, серед яких

наукові та навчально-методичні првці:
  1. Заяць В.М. Функційне програмування: Посібник. – Львів: Бескид - Біт. – 2003. – 165 с.
  2. Заяць В.М., Камінський Р.М. Методи розпізнавання образів: Посібник. – Львів: В-во НУ "ЛП". – 2004. – 175 с.
  3. Заяць В.М., Заяць М.М. Логічне і функційне програмування: Навч. посібник. – Львів: Бескид Біт. – 2006. -356 с.
  4. Заяць В.М. Методи, алгоритми та програмні засоби для аналізу і моделювання складних об’єктів і систем на основі дискретних моделей: Монографія.– Львів: Новий світ-2000.–2009.– 400 с.
  5. Заяць В.М., Дурняк Б.В., Яворський І.М. Чисельні методи аналізу лінійних та нелінійних систем: Підручник.– Львів: В-во УАД.– 2009.– 302 с.
  6. Заяць В.М. Дискретні моделі коливних систем для аналізу їх динаміки: Монографія.– Львів: В-во УАД.– 20011. –312 с.
  7. Заяц В.М. Об алгоритмах ускоренного поиска установившихся режимов в высокочастотных автогенераторах с длительными переходными процессами // Известия вузов. Радиоэлектроника.- 1993.- № 3.- С. 26-32.
  8. Заяць В.М., Синицький Л.А. Синхронізація генераторів, що працюють у дискретному часі // Вісник ДУ "Львівська політехніка" "Автоматика, вимірювання та керування".- 1999.- № 366. -С. 67-76.
  9. Заяц В.М. Построение и анализ модели дискретной колебательной системы // Кибернетика и системный анализ.- 2000.- № 4.- С. 161-165.
  10. Заяц В.М., Заяц М.М. Перспективні напрямки розвитку та застосування систем розпізнавання та ідентифікації об‘єктів і процесів на основі дискретних моделей коливних систем // Вісник НУ „Львівська політехніка” "Інформаційні системи та мережі".– 2008.- № 610.- С.137-147.
  11. Заяць В.М. Різницевиій метод для аналізу жорстких коливних систем та умови його стійкості // Збірник "Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології". - Львів. - 2010. - Вип.11.- С. 173-180.
  12. Заяць В.М. Основні підходи до оптимізації функціональних програм / Тези доповідей 1 Міжнародної конференції з автоматичного управління та інформаційних технологій, Львів, 15-17 грудня 2011.- С. 33.
  13. Заяць В.М., Заяць М.М Функційні можливості системи розпізнавання та ідентифікації користувачів комп‘ютера на основі дискретних моделей // Вісник НУ "ЛП" "Інформаційні системи та мережі", № 699. – 2011.– 103-113.
Державні стандарти:
  1. ДСТУ 3179-95. Системи оброблення інформації. Калькулятори.- Введено вперше 28.07.95.- К.: Держстандарт України, 1996.- 26 с.
  2. ДСТУ 3301-96. Системи оброблення інформації. Аналогові комп’ютери.- Введено вперше31.01.96.- К.: Держстандарт України, 1996.- 24 с.
Програмні засоби:
  1. Заяць В.М. Программа расчета установившихся режимов в высокодобротных автоколебательных системах.- К., 1987 – 12 с. – Рус. Деп. В РФАП 08.12.87, №АП0179.
  2. Заяць В.М., Кулыныч Я.П. Программа расчета электромагнитного поля диполя в медленно-движущейся среде.- К., 1986 – 11 с. – Рус. Деп. В РФАП 31.10.86, №АП0124.