Структура кафедри

Кафедра загальної екології та екоінформаційних систем розташована у навчальному корпусі 1 Ч. Національного університету «Львівська політехніка» (Інститут екології. природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола) за адресою: м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 130.

Керівництво:
 • Завідувач кафедрою – доц., д.т.н. Берко Андрій Юліанович (Корпус 1 Ч., 101 кімн., тел. 258-91-34)
 • Заступник завідувача кафедрою – доц., к.т.н. Гембара Тарас Васильович (Корпус 1 Ч., 412 кімн., тел. 258-91-48)
Викладацька:
 • (Корпус 1 Ч., 313 кімн., тел. 258-91-82)
Методичний кабінет:
 • (Корпус 1 Ч., 314 кімн., тел. 258-91-66)
Аспірантська:
 • (Корпус 1 Ч., 316 кімн.)
Лабораторії:
 • (Корпус 1 Ч., 108 кімн.) – Радіотехнічних та екологічних вимірювань
 • (Корпус 1 Ч., 109 кімн.) – Мікропроцесорної та цифрової техніки
 • (Корпус 1 Ч., 110 кімн.) – Інформаційно-вимірювальних систем
 • (Корпус 1 Ч., 113 кімн.) – Комп`ютерного моделювання
 • (Корпус 1 Ч., 402 кімн.) – Програмного та методичного забезпечення
 • (Корпус 1 Ч., 403 кімн.) – Комп`ютерних екосистем і мереж

Історія кафедри

Кафедра Загальної екології та екоінформаційних систем (ЗЕС) створена у 2003 р. і функціонує у складі Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола (ІЕПТ) Національного університету “Львівська політехніка” (НУЛП).

Детальніше...

Наука

На кафедрі проводяться фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблеми "Комп‘ютерне моделювання динамічних об‘єктів та інформаційних систем інтелектуальної обробки даних в екології та природоохоронній діяльності”. За останні чотири роки працівниками кафедри опубліковано три монографії та більше ста статей у наукових збірниках та журналах.

Детальніше...

Навчання

Бакалавр:

Перші чотири роки навчання за напрямом “Комп’ютерні науки” дають змогу отримати базову вищу освіту та кваліфікацію бакалавра з відповідним профілем знань. Базова вища освіта забезпечує ґрунтовні знання за напрямом підготовки, зокрема в галузі інформаційно-екологічних технологій. Кваліфікація бакалавра дозволяє випускникам працювати на первинних посадах інженерів та техніків, програмістів та менеджерів проектів. Фахівці цього напряму отримують грунтовні знання з методів розроблення системного і прикладного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення; мови програмування високого рівня (JAVA, Pascal, C++, Lisp, Prolog); методів аналізу і побудови інтелектуальних моделей обробки інформації в сферах бізнесу, менеджменту, екології та природоохоронної діяльності.

Детальніше...

Аспірантура

Кафедри ЗЕС здійснює підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації через аспірантуру за спецальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Підготовку аспірантів забезпечують три д.т.н., професори. На сьогоднішній день на кафедрі проходять підготовку п`ять аспірантів з відривом від виробництва.

Інформація про аспірантів

Кафедра Аспірант, докторант, здобувач Форма навчання Рік вступу-закінчення % виконання роботи Керівник, вчене звання, наукова ступінь Тема дисертаційних досліджень
1 ЗЕС ас. Сингалевич Артур Петрович денна 2011-2014 10 Яцимірський М.М., професор, д.т.н. “Модель видобування фактів з текстів природною українською мовою та метод її навчання”
2 ЗЕС ас. Євчук Андрій Олександрович денна 2010-2013 15 Яцимірський М.М., професор, д.т.н. “Інформаційна технологія для моделювання розподілу теплового поля в тілі людини“
3 ЗЕС ас. Шалева Оксана Романівна денна 2010-2013 30 Яцимірський М.М., професор, д.т.н. “Моделі та методи інтелектуальної обробки даних на основі швидких біортогональних перетворень”
4 ЗЕС ас. Шокира Галина Ярославівна денна 2009-2012 50 Заяць В.М., професор, д.т.н. “Методи та алгоритми визначення пріоритету первинних ознак при побудові систем розпізнавання“
5 ЗЕС ас. Клочко Павло Олександрович денна 2009-2012 60 Яцимірський М.М., професор, д.т.н. “Прогнозування процесів за допомогою частотно-просторових перетворень”
 • розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

 

Яцимірський Михайло Миколайович

Професор
д.т.н., старший наук. співробітник, професор
m_yatsymirskyy@ukr.net


ОСВІТА
 • Вища освіта: Львівський державний університет ім. Івана Франка, математичний факультет, кваліфікація – математик, викладач математики, 1978.
 • Аспірантура: 1985-1989 заочна аспірантура, фізичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка.
 • Кандидат технічних наук: тема дисертації «Адаптивні алгоритми частотно-часового перетворення сигналів у інформаційно-вимірювальних системах», спеціальність 05.11.16 – Інформаційно-вимірювальні системи, науковий керівник: проф., д.т.н. Синицький Лев Аронович, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка АН України, 1990.
 • Старший науковий співробітник зі спеціальності “Обчислювальні машини, системи та мережі, елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування”, Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, 1995.
 • Доктор технічних наук: тема дисертації «Алгоритмічні основи комп’ютерних засобів спектрально-кореляційної обробки сигналів та зображень», спеціальність 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи, Державний університет “Львівська політехніка”, 1998.
 • Професор зі спеціальності “Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології”, Львівський науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури, 2002.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
1978-1996 роки – Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, інженер-математик, науковий співробітник, керівник сектора.
1995-2001 роки – доцент кафедри електронно-обчислювальних машин, Державний університет “Львівська політехніка”.
2001-2004 роки – Провідний науковий співробітник Центру математичного моделювання ІППММ НАН України.
2009-2011 роки – Завідувач кафедри інформаційної безпеки, Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола.
з 2011 р. – по т. ч. – Після приєднання ЛДІНТУ ім. В.Чорновола до НУ «Львівська політехніка» професор кафедри загальної екології та екоінформаційних систем, Інститут екології, природоохоронної діяльності і туризму ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка».
 
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
«Інтелектуальна обробка даних» для напряму «Комп’ютерна інженерія»
«Швидкі алгоритми обробки даних» для напряму «Комп’ютерні науки»
«Цифрова обробка сигналів» для напряму «Комп’ютерна інженерія»
«Алгоритми та структури даних» для напрямів «Комп’ютерна інженерія» та «Комп’ютерні науки»
 
НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – обробка сигналів, інтелектуальна класифікація і розпізнавання образів, теорія швидких алгоритмів, швидкі частотно-часові перетворення. Керує дипломними проектами та науково-дослідною роботою аспірантів і студентів. Науковий керівник 5 кандидатів наук, а також 4 аспірантів (Клочко П., Шалева О., Євчук А., Сингалевич А.) та співшукача (Почтарук М.).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 150 наукових праць, у тому числі одна монографія, понад сто статей у фахових та міжнародних виданнях, 8 авторських свідоцтв.

Серед них:
 1. Яцимірський М.М. Швидкі алгоритми ортогональних тригоно¬метричних перетворень. Львів.: Академічний Експрес, 1997. – 219 с.
 2. Яцимирский М.Н. Некоторые оптимальные алгоритмы поиска// Кибернетика. - 1990. - № 1. - С. 137-138.
 3. Яцимирский М.Н. Fast Algorithms for the Discrete Cosine Transformation// Comput. Maths Math. Phys., Vol. 33. - 1993. - № 2. - P.267-270.
 4. Яцимирский М Н. Структурно однородные быстрые алгоритмы сдвинутых во временной и частотной областях косинусного и синусного преобразований// Радиоэлектроника. - 2000. - N 5/6. - С.66 -75. (Изв. ВУЗов).
 5. Яцимірський М.М. Шифрування даних на основі графа алгоритму ШПФ// Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 2010. - №9. – С.24-29.
 6. Яцимірський М.М. Ефективне хвилькове решітчасте перетворення//Відбір і обробка інформації, 2011, №34 (110), с.95-110.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій при Національному університеті “Львівська політехніка” Д35.052.14 за спеціальністю 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту. Член редакційної колегії журналу: Відбір та обробка інформації. Член міжнародного товариства IEEE Signal processing.