• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Навчання

ОКР «бакалавр» напрям підготовки 140103 «Туризм»

Дисципліна

Форма захисту

Мета викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі

На першому курсі вивчаються такі дисципліни:

Історія української культури

екзамен

 

Історія України

екзамен

 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

екзамен / залік

 

Географія туризму

екзамен

Мета: навчити майбутніх спеціалістів оцінювати туристичну діяльність крізь призму простору та на основі цього оптимізовувати територіальну організацію сфери туризму; розуміння особливостей функціонування туристичних регіонів; знання загальних характеристик кожного із регіонів та наявності на їх території природних ресурсів, що цікаві для краєзнавчих досліджень, історико-культурної спадщини та біографо-соціальних ресурсів; виховання шанобливого ставлення до скарбів природи, глибокої поваги до історії, культури і традицій народу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

 • принципи формування оптимальної територіальної організації сфери туризму;
 • концептуальні засади туристичного районування та виділення туристично-рекреаційних регіонів;
 • наявні природні та природно-антропогенні рекреаційні ресурси туристично-рекреаційних регіонів;
 • наявні історико-культурні та біографічні рекреаційні ресурси та визначення на їх основі туристичної спеціалізації території;
 • можливості тематичних екскурсій;
 • принципи та умови збереження наявного туристичного потенціалу України та світу;
 • географію туризму за  його видами.

Вміти:

 • визначати мету, завдання, досліджень географії туризму;
 • аналізувати роль історичних етапів розвитку туризму;
 • використовувати наочне забезпечення та туристичні джерела для аналізу функціонування туризму;
 • давати оцінку наявному рекреаційно-туристичному потенціалу як основі краєзнавчо-туристичних досліджень;
 • аналізувати туристичні складові із врахуванням туристично-рекреаційного районування;
 • використовувати туристично-краєзнавчу тематику для потреб туризму та екскурсійної діяльності;
 • приймати оптимальні рішення (у тому числі управлінські) щодо розміщення окремих елементів (об’єктів, явищ, процесів) сфери туризму відповідно до особливостей довкілля, визначення потужностей окремих туристичних систем згідно із потенціалом рекреаційних ресурсів, прогнозування перспективного розвитку сфери туризму в конкретному регіоні чи країні.

Рекреаційні комплекси світу

екзамен

Мета – дати студентам уявлення про поняття рекреаційного комплексу, передумов його виділення, а також виявлення та вивчення принципів функціонування основних рекреаційних комплексів світу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

 • закономірності функціонування та розвитку територіальних систем організації діяльності людей поза робочим часом;
 • основні функції рекреації та її зв'язок з іншими дисциплінами;
 • природні комплекси та їх компоненти;
 • співвідношення понять природні, історико-культурні та рекреаційні ресурси;
 • територіальні рекреаційні системи як об'єкт вивчення науки, фактори формування, властивості, структура, класифікація ТРС;
 • поняття про рекреаційний потенціал як необхідну умову розвитку рекреаційних комплексів;
 • рекреаційні потреби як основу територіально-часової організації рекреаційної діяльності, їх структуру та класифікацію;
 • основні типи рекреаційних територій;
 • основи формування рекреаційної сфери;
 • види і класифікація рекреаційних комплексів;
 • основні рекреаційні комплекси світу.

Вміти:

 • виявляти співвідношення рекреаційних ресурсів та визначати рекреаційний потенціал території;.
 • характеризувати територіальні рекреаційні системи, визначати фактори їх формування, властивості, структуру;
 • аналізувати рекреаційні території відповідно до їхньої туристичної спеціалізації;
 • здійснювати планувальну організацію рекреаційних комплексів;
 • використовувати на практиці знання про рекреаційні комплекси світу.

Організація туризму (Основи туризмознавства) + Курсова робота

екзамен / КР

Мета: вивчення основ туристичної діяльності, що дозволяє створити базу для оволодіння іншими фаховими дисциплінами.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

 • зміст туристичної діяльності;
 • основні поняття та категорії туризму;
 • основні туристичні формальності;
 • мету, функції, завдання розвитку туризму;
 • теоретичні засади міжнародного туризму;
 • характеристики основних спеціальних понять, пов’язаних із туристичною діяльністю;
 • визначення суспільних функцій туризму;
 • характеристику сучасного стану туристичної сфери;
 • аналіз взаємозв'язку туризму та екології;
 • специфіку міжнародного туризму;
 • характерні діяльності провідних міжнародних туристичних організацій;
 • нормативно-правові засади розвитку туризму;
 • місце та перспективи України в розвитку міжнародного туризму

Вміти:

 • аналізувати геопросторову специфіку країни, регіону в контексті розвитку туризму;
 • визначити історико-культурні особливості країни, регіону в контексті розвитку світового туризму;
 • визначати економічний зміст діяльності туристичної фірми;
 • охарактеризувати специфіку розвитку міжнародного туризму.

Туристична топографія

екзамен

Мета: вивчення основних теоретичних і практичних завдань топографії для цілей рекреації та туризму; забезпечення необхідного рівня підготовки спеціалістів з питань використання та складання туристичних карт і атласів для різних видів туризму. Студенти повинні одержати знання про суть туристичної картографії, предмет, об‘єкти, методи і способи картографування залежно від цілей і видів туристичної діяльності, що є невід’ємною складовою роботи менеджерів і спеціалістів з туризму.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

 • оволодіти як теоретичними, так і практичними знаннями з картографії: понятійно-термінологічним апаратом, організації та аналізу картографічного забезпечення туристичної діяльності.
 • враховувати, що в процесі своєї майбутньої роботи їм доведеться брати участь у формуванні управлінських рішень у сфері туризму
 • планувати діяльність підприємства з врахуванням стратегій і тактик картографічного забезпечення організації туризму як для співвітчизників, так і для іноземних туристів.

Вміти: представляти послуги підприємств на споживчому туристичному ринку: визначати і рекомендувати картографічне забезпечення маршрутів для різних видів і цілей туризму.

Фізичне виховання

залік

 

Соціологія

залік

 

Історія туризму

залік

 

Культурологія

залік

 

Екологія

залік

 

Безпека життєдіяльності

залік

 

Право (Правознавство)

залік

 

Основи музеєзнавства

залік

 

Рекреалогія

залік

Мета вивчення полягає у формуванні рекреаційної культури та знань з організації бази відпочинку і туризму, їх якісної і кількісної відповідності потребам людини і суспільства. Предметом вивчення є різноманітні аспекти і об’єктивні закономірності становлення, функціонування і перспективного розвитку рекреаційних систем загалом та їх підсистем.

Студенти повинні одержати знання про суть, структуру, особливості розподілу рекреаційних ресурсів, сучасний стан використання, існуючі проблеми і оптимальні шляхи їх вирішення.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

 • основні поняття курсу - дозвілля, відпочинок, рекреація, вільний час, рекреаційний потенціал, рекреаційні умови, рекреаційні ресурси, рекреаційна територія, рекреаційний об’єкт, рекреаційна ємність, рекреаційне навантаження тощо;
 • функції рекреації та рівні рекреаційних потреб, класифікацію рекреаційної діяльності;
 • екологічні аспекти рекреації;
 • принципи і методи комплексної оцінки рекреаційних територій;
 • властивості, структуру та функції рекреаційних систем.

Вміти:

 • визначати сприятливі і несприятливі чинники рекреаційної діяльності;
 • проаналізувати рекреаційні можливості своєї батьківщини;
 • виконати комплексну оцінку рекреаційних ресурсів території;
 • визначити рекреаційну ємність території;
 • охарактеризувати сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку рекреаційно-туристичного господарства.

Географія сфери послуг

залік

 

Діяльність туристичних самодіяльних організацій

залік

 

Організація активних форм туризму

залік

 

На другому курсі вивчаються такі дисципліни:

Українська мова за професійним спрямуванням

екзамен

 

Психологія

екзамен

 

Філософія

екзамен

 

Вища та прикладна математика ( частина 1)

екзамен

 

Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності)

екзамен

Мета: надання студентам знань з історії, теорії та практики екскурсійної справи. При вивченні курсу вони також знайомляться з сучасною структурою туристсько-екскурсійних організацій, поняттям екскурсії та її ознак, класифікацією екскурсій, особливостями проведення тематичних екскурсій.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

 • основні визначення дисципліни, функції та принципи екскурсійної справи;
 • основи екскурсійних технологій;
 • специфіку та методику організації екскурсійних програм для різних вікових категорій туристів;
 • види, форми анімаційних програм;
 • підготовку і проведення екскурсій;
 • аналіз методів і прийомів, вірної оцінки екскурсійних заходів.

Вміти:

 • здійснити підготовчий етап екскурсійної програми;
 • організувати і провести тематичну екскурсію;
 • проаналізувати проведену екскурсійну програму, визначити її ефективність та результативність.

Організація туризму (Організація туристичних подорожей) + Курсова робота

екзамен / КР

Мета – вивчення основних принципів організації маршрутів і турів, розгляд особливостей  формування турпродукту, його сервісного обслуговування та виробничо-обслуговуючого забезпечення.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

 • структуру туристичного продукту;
 • функції та схеми діяльності організаторів обслуговування та продавців турпродукту;
 • класифікацію турів та туристичних маршрутів;
 • принципи формування і продажу туру як комплексної туристичної послуги;
 • хронологічну послідовність розробки і впровадження туру;
 • фактори ризику в туризмі;
 • документальне забезпечення подорожі;
 • різновиди туристичних документів;
 • умови просування турпродукту та стимулювання продажу;
 • умови якісного сервісу в туризмі.

Вміти:

 • визначати потреби та мотивацію в туризмі;
 • розробляти програми обслуговування (програми турів);
 • аналізувати фактори ціноутворення;
 • обраховувати собівартість та продажну ціну туру;
 • оформляти договори туристичної фірми із партнерами та суміжними організаціями;
 • формувати сервісне забезпечення турпродукту;
 • аналізувати зовнішнє  і внутрішнє середовище туристичного ринку

Право (Правове регулювання туристичної діяльності)

екзамен

 

Економіка підприємства

екзамен

 

Безпека туризму

екзамен

Мета: засвоєння теоретичних основ страхової справи; набуття системних знань і навичок щодо здійснення страхування в туристичній діяльності; розуміння особливостей фінансово-економічної діяльності страховика та місця страхування в економіці; опанування загальними характеристиками становлення та розвитку страхового ринку; визначення методів та систем страхування, що застосовуються в Україні; визначення тарифної політики страховика; з’ясування особливостей здійснення страхування за кожним видом.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

 • понятійний апарат і концептуальні засади страхування як економічної категорії;
 • нормативно-правове методичне та наукове забезпечення здійснення страхової діяльності;
 • структурну будову ринку страхування України, її особливості, страхові продукти та особливості їх продажу;
 • існуючі системи страхування в Україні;
 • принципи тарифної політики страховика;
 • об’єкти страхування за кожним видом страхування та умови здійснення страхування кожного виду;
 • порядок формування та використання фондів та резервів страховика.

Вміти:

 • послуговуватися категоріальним і понятійним апаратом страхування в сфері туристики;
 • групувати функції страхування в туризмі;
 • чітко визначити галузь страхування відповідного страхового продукту туризму;
 • користуватися законодавчими та нормативними актами при регулюванні взаємозв’язків між учасниками страхових відносин у туризмі;
 • укладати договір між страховиком і страхувальником у туризмі;
 • розраховувати страховий тариф та страхове відшкодування у відповідності до умов страхування за різними системами страхової відповідальності в туризмі;
 • оцінювати доцільність та ефективність застосування різних систем страхування в туризмі;
 • визначати напрямки удосконалення тарифної політики страховика в туризмі.

Друга іноземна мова

залік

 

Фізичне виховання

залік

 

Професійний етикет

залік

 

Інформаційні системи та технології

залік

 

Економічна теорія ( частина 1)

залік

 

Організація підприємницької діяльності в туризмі

залік

Мета – формування в студентів сучасної системи знань про ведення підприємницької діяльності у туристичній сфері. Володіння знаннями про законодавчі та нормативні акти  котрі регулюють підприємницьку діяльність в туризмі та вміння їх застосовувати на практиці. Розглядається сукупність елементів (стадій) підприємницького процесу, специфіка їх організації в логічній послідовності, починаючи із зародження підприємницької ідеї, вибору організаційно-правової форми підприємництва, організації започаткування, становлення та планування підприємницької діяльності і закінчуючи проблемами ліквідації, припинення діяльності підприємця.

Після опанування цієї дисципліни студенти повинні знати процес створення власного підприємства, нормативні та законодавчі ати котрими регулюється підприємницька діяльність в Україні, володіти  методикою фінансового забезпечення підприємництва в Україні,  знати особливості оподаткування та усвідомлювати відповідальність за ведення підприємницької діяльності у сфері туризму.

Маркетинг

залік

 

Менеджмент організацій

залік

 

Бухгалтерський облік туристичних організацій

залік

 

Інтернет-технології туристичної галузі

залік

 

На третьому курсі вивчаються такі дисципліни:

Економічна теорія ( частина 2)

екзамен

 

Вища та прикладна математика ( частина 2)

екзамен

 

Статистика

екзамен

 

Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)

екзамен

Мета: формування системи знань з анімації (історія, теорія та організація); набуття основ практичних навиків у плануванні, проектуванні та проведенні анімаційної діяльності туристів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

 • основні визначення дисципліни, функції та принципи анімації, основні напрями сучасної анімації;
 • основи технології створення анімаційних програм;
 • специфіку та методику організації анімаційних програм для різних категорій населення;
 • види, форми анімаційних програм

Вміти:

 • здійснити підготовчий етап анімаційної програми;
 • організувати і провести анімаційну програму;
 • проаналізувати проведену анімаційну програму, визначити її ефективність та результативність

Економіка підприємств туристичної галузі

екзамен

 

Організація ресторанного господарства

екзамен

Мета - формування у студентів комплексу знань з розвитку ресторанного бізнесу в сучасних умовах, особливостей організаційно-обслуговуючої та виробничої систем закладів, а також навчити їх застосовувати отриманні знання при вирішенні різнопланових завдань з організації роботи системи закладів ресторанного господарства.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

 • основи організації підприємств, як ланки з надання послуг;
 • склад послуг, що надаються у закладах ресторанного господарства та основні вимоги до них;
 • основи організації роботи виробничої системи закладів ресторанного господарства;
 • особливості організації виробництва готової продукції в сучасних умовах;
 • принципи організації процесів обслуговування споживачів у ресторанах;
 • методи й форми організації обслуговування споживачів у ресторанах;
 • способи й правила подавання страв і напоїв;
 • особливості організація обслуговування банкетів та прийомів;
 • особливості обслуговування туристів з різних країн світу;
 • якість товарів та послуг ресторанного господарства;
 • конкурентоспроможність товарів та послуг закладів ресторанного господарства в сучасних умовах.

Вміти:

 • організувати виробничо-технологічний процес в ресторанному господарстві;
 • застосовувати на практиці організаційні принципи, види, методи й форми процесу обслуговування споживачів;
 • організувати обслуговування святкових заходів, туристів.

Організація готельного господарства + Курсова робота

екзамен / КР

Мета: ознайомити студентів з основними принципами роботи готелю, правилами надання готельних послуг; навчити правильно формувати і знати організаційні етапи обслуговування клієнта готелю; виховати у студента (майбутнього працівника сфери готельно-туристичного бізнесу) розуміння того, що персонал – основний чинник забезпечення якості та конкурентоспроможності готельних послуг.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

 • особливості управління та організації роботи готельного комплексу;
 • особливості організації роботи основних служб готелю;
 • роль забезпечення якості обслуговування в успішному функціонуванні готельного комплексу;
 • процес організації забезпечення безпеки готельного комплексу;
 • інформаційні технології, що використовуються в організації роботи готельного комплексу.

Вміти:

 • правильно організовувати процес обслуговування в готельному чи туристичному комплексі та мати навики практичного використання набутих знань;
 • орієнтуватися в потребах та мотивації поведінки споживачів готельних послуг, що забезпечуватиме якісне та професійне їх обслуговування.

Облік і аудит

екзамен

 

Маркетинг туризму

екзамен

Мета — формування в студентів сучасної системи знань про маркетинг в туристичній сфері, вивчення основних його принципів, підходів та особливостей управління туристичним підприємством на засадах маркетингу

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати та вміти за допомогою системного бачення об'єкта дослідження застосовувати та здійснювати оцінку ефективності як маркетингової, так і всієї діяльності туризму. Такі знання дають змогу взаємопов'язувати основні положення теорії ефективності та методологію управління ринковими процесами в стратегічно важливій перспективі, що надзвичайно важливим є у ринковому конкурентному середовищі.

Основи стандартизації і сертифікації

залік

 

Менеджмент в туризмі

залік

Мета – формування в студентів сучасної системи знань про менеджмент у туристичній сфері, вивчення основних принципів, функцій управління туристичним підприємством та колективом.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати основи управління організаціями у сфері туризму, колективами. Володіти методами та функціями менеджменту, знати основні засади управління конфліктами та перемінами. Знати загальну характеристику стилів керівництва та вміти їх застосовувати. Вміти ефективно використовувати комунікаційні процеси та координувати діяльність працівників.

Рекреаційний потенціал територій

залік

Мета – систематизоване вивчення принципів та передумов визначення здатності певної території виконувати функції, пов’язані з рекреаційною діяльністю, та на цій основі розглядати рекреаційний потенціал як спеціалізовану функціональну основу рекреації.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

 • поняття рекреаційного потенціалу (РП);
 • понятійно-термінологічний апарат, що сприяє розкриттю суті РП;
 • місце РП у компонентній структурі інтегрального ресурсного потенціалу;
 • просторову диференціацію РП і територіальне виокремлення рекреаційного потенціалу;
 • основні закономірності виявлення рекреаційного потенціалу за природними (фізико-географічними) регіонами;
 • компонентну структуру рекреаційного потенціалу;
 • природні передумови формування природно-рекреаційного потенціалу;
 • культурно-історичний потенціал територій;
 • методики суспільно-географічного дослідження рекреаційного потенціалу;
 • показники продуктивності РП (економічна продуктивність, територіальна продуктивність);
 • закономірності та підходи до формування механізмів використання та розвитку рекреаційного потенціалу території.

Вміти:

 • виявляти місце РП у компонентній структурі інтегрального ресурсного потенціалу;
 • прослідковувати основні закономірності виявлення рекреаційного потенціалу;
 • застосовувати методики суспільно-географічного дослідження рекреаційного потенціалу;
 • аналізувати умови ефективного освоєння та використання існуючого туристично-рекреаційного потенціалу;
 • розглядати рекреаційний потенціал як основу оптимізації управління регіональним розвитком.

Методологія наукових досліджень

залік

 

Планування діяльності організацій тур бізнесу

залік

Мета – формування в студентів сучасної системи знань про планування у сфері туризму, його важливість та необхідність. 

Після опанування цієї дисципліни студенти повинні знати основи планування діяльності організації, особливості його ведення на туристичних підприємствах. Володіти методикою його складання та вміти розробляти бізнес-план для туристичних продуктів,  розраховувати терміни окупності та передбачати доцільність введення нового продукту

Інновації в туризмі + Курсова робота

залік / КР

Мета – забезпечити засвоєння  сутності, науково-методичних засад створення та організаційно економічний механізм управління функціонування інноваційний форм регіонального розвитку туризму.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

 • сучасну законодавчу базу України, яка регулює соціально-економічний розвиток регіонів;
 • сутність, принципи, напрями, рівні, форми і методи здійснення інноваційно-інвестиційної політики регіонального розвитку;
 • об'єкти, параметри, принципи та науково-методичні засади створення сучасних інноваційних форм регіонального розвитку;
 • особливості державного сприяння і становлення в Україні сучасних інноваційних форм розвитку.

Вміти:

 • аналізувати соціально-економічний розвиток країн з ринковою економікою характеризується такими формами інноваційного змісту;
 • розуміти проблеми інноваційно-інвестиційної політики в Україні та світі як на макрорівні, так і на рівні окремих регіонів.

Рекламно-інформаційна діяльність в туризмі

залік

Мета – систематизоване вивчення принципів планування рекламної діяльності; дослідження ролі реклами у просуванні та пропагуванні туристичного продукту,вивчення етапів рекламного процесу – від виникнення потреби в рекламному зверненні до його створення, публікації у засобах масової інформації та організації всього комплексу рекламної діяльності в сфері туристичної індустрії, а також набуття студентами практичних навичок щодо застосування набутих знань і умінь на практиці в процесі фахової роботи в туристичних фірмах.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

 • принципи планування рекламної діяльності;
 • суть та структуру маркетингової інформаційної системи в туристичній компанії;
 • умови і методи проведення маркетингових досліджень в туристичній сфері.

Вміти:

 • класифікувати рекламу;
 • створювати рекламні звернення та фірмові гасла для реалізації різного виду турпродукту, створюючи позитивний імідж працедавцю;
 • вміти з’ясувати роль реклами в стратегії маркетингу в туристичній індустрії;
 • орієнтуватися в процесах сприйняття реклами та мотивації поведінки споживачів туристичних послуг, правовому забезпеченні в рекламі туризму.

GPS технології

залік

 

На четвертому курсі вивчаються такі дисципліни:

Організація туризму (Туроперейтинг) + Курсова робота

екзамен / КР

 

Менеджмент комунікативний

екзамен

 

Логістика туризму

екзамен

Мета – формування в студентів сучасної системи знань про логістику  туризму, вивчення основних науково-практичних концепцій.

Курс передбачає огляд логістичний підходів до сталого розвитку туризму, включаючи логістику його ресурсної бази. Основним об’єктом предмету обрано туристопотоки та потоки, котрі його обслуговують. Ознайомлено із змістом логістики турфірми, туру та міжнародних туристичних потоків, охарактеризовано логістичні особливості готельних, інформаційних та фінансових послуг у туризмі. Висвітлено особливості транспортної логістики в туризмі, перспективи розвитку туристичної інфраструктури в Україні в контексті розбудови національної мережі міжнародних транспортних коридорів.

Після опанування цієї дисципліни студенти повинні володіти основними положеннями управління туристичними закладами на засадах логістики. Володіти базовими знаннями логістики туризму та вміти застосовувати їх практично.

Релігійний туризм

екзамен

Мета: формування системи спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану релігійного туризму з урахуванням сутності релігійних течій.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

 • основні поняття «релігійний туризм», «паломництво», «сакральний об’єкт»;
 • особливості організації релігійного туризму в країнах ісламу;
 • особливості організації релігійного туризму в країнах буддизму та індуїзму;
 • особливості організації релігійного туризму в християнських країнах;
 • особливості організації релігійного туризму в країнах з національними та місцевими релігіями.

Вміти:

 • визначити і задовольнити потреби релігійних туристів;
 • організувати управління та матеріально-технічне забезпечення маршрутів;
 • забезпечити безпеку туристів;
 • провести екскурсійне обслуговування туристів.

Рекреаційно-туристичні комплекси України

екзамен

Мета – вивчення основних принципів організації маршрутів і турів, розгляд особливостей  формування турпродукту, його сервісного обслуговування та виробничо-обслуговуючого забезпечення.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

 • принципи організації регіонального рекреаційно-туристичного комплексу;
 • передумови формування і розвитку туристично-рекреаційного комплексу України;
 • туристично-рекреаційні ресурси України;
 • таксономічні ранги територіальних рекреаційних систем;
 • функціонально-компонентну структуру туристично-рекреаційного комплексу;
 • структурні галузі туристично-рекреаційного комплексу;
 • нормативне забезпечення системи державного управління та місцевого самоврядування в регіоні.

Вміти:

 • визначати місце туристично-рекреаційних комплексів у системі організації рекреаційного середовища;
 • аналізувати особливості територіальної структури туристичного комплексу регіону;
 • обґрунтовувати критерії та принципи рекреаційно-туристичного районування;
 • визначати можливості вдосконалення територіальної структури туристичного комплексу регіону;
 • аналізувати компонентної структури туристично-рекреаційних комплексів України, зокрема динаміку туристичних потоків, обсяги та цілі відвідування туристичних об’єктів регіону туристами тощо;
 • давати оцінку планувальній організації структурних галузей туристично-рекреаційного комплексу;
 • аналізувати сильні та слабкі сторони туристично-рекреаційного комплексу регіону та пропонувати на основі комплексного аналізу господарського комплексу інноваційні засади регіональної туристичної політики.

Стаціонарний туризм

екзамен

 

Основи охорони праці

залік

 

Технологія гостинності в туризмі

залік

 

Оцінка туристичних ресурсів

залік

Мета - формування знань з методологічних і методичних аспектів оцінки туристичних ресурсів території; про ресурсну забезпеченість туристичних центрів  України, що дозволяють не лише мати уявлення про специфіку туристичного продукту регіонів, а і створювати масові й ексклюзивні тури, опираючись на існуючі матеріальні і нематеріальні ресурси, дають можливість орієнтуватися у багатстві пропозицій при організації власного відпочинку.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

 • основні види туристичних ресурсів, їх кількісну та якісну характеристики;
 • методологію оцінки природних рекреаційних територій;
 • методичні аспекти оцінки потенціалу розвитку туризму в територіальних утвореннях

Вміти:

 • грамотно застосовувати на практиці існуючі методичні підходи до оцінки туристичних ресурсів;
 • зробити оцінку природної рекреаційної території і розробити її еколого-рекреаційний паспорт;
 • визначити рекреаційне навантаження на територію;
 • оцінити потенціал розвитку туризму в територіальному утворенні, сформувати Стратегію розвитку туризму в адміністративно-територіальній одиниці.

Основи фізіології, біомеханіки та біокліматології людини

залік

 

Інвестиції в туризмі

залік

 

Управління якістю туристичних послуг

залік

Мета – вивчення основних принципів управління якістю туристичних послуг шляхом систематизованого огляду та аналізу порядку створення та впровадження стандартів на підприємствах туристичної сфери.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

 • основні положення державної системи стандартизації України;
 • порядок організації робіт із стандартизації і загальні вимоги до стандартів;
 • умови досягнення оптимального ступеня впорядкування в туристичній галузі з допомогою стандартизації;
 • вітчизняні системи управління якістю послуг;
 • загальні правила і схеми проведення обов’язкової сертифікації в туристичній сфері;
 • шляхи удосконалення системи управління якістю послуг;
 • організаційні етапи контролю якості туристичного обслуговування;
 • порядок проведення сертифікації туристичних і готельних послуг;
 • порядок та правила проведення ліцензування туристичних підприємств;
 • основні методи контролю якості послуг.

Вміти:

 • здійснювати управління документообігом щодо якості;
 • аналізувати документацію на систему якості та вимоги до неї;
 • використовувати методи контролю за випуском та переглядом документів;
 • оформляти документацію підприємств туристичної сфери як підтвердження якісного надання послуг;
 • забезпечувати якісний сервіс в туризмі;
 • аналізувати робочі елементи системи якості та показники якості.

Основи проектного аналізу

залік

 

 

курсивом виділено — дисципліни не туристичного спрямування