• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

 

Теребух Андрій Андрійович

Завідувач кафедри
к.е.н., доцент
andriy_terebyh@ukr.net


ОСВІТА

У 1984 р. закінчив з відзнакою економічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка за спеціальністю «Планування народного господарства».

З 1987 р. навчався в аспірантурі НУ «Львівська політехніка». У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – економіка, організація та управління. Тема кандидатської дисертації: «Оцінка величини та рівня використання виробничого потенціалу підприємств».

У 2000 р. отримав вчене звання доцента кафедри економіки підприємництва та менеджменту.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1984 – 1987 – інженер у Львівському відділенні Інституту економіки Академії наук України
1990 – 2004 – асистент, старший викладач, доцент кафедри менеджменту організацій НУ «Львівська політехніка».
2004 – 2011 – доцент кафедри менеджменту Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола
з 17.10.2011р. по теперішній час – завідувач кафедри туризму ІЕПТ ім. В. Чорновола НУ «Львівська політехніка».

НАГОРОДИ

За сумлінну працю відзначений грамотою Міністерства освіти і науки України та нагрудним знаком «Відмінник освіти».

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Читає лекційні курси та веде практичні заняття з дисциплін «Менеджмент в туризмі», «Планування діяльності організацій туристичного бізнесу», «Методологія наукових досліджень», «Оцінка туристичних ресурсів», «Інвестиції в туризмі», «Основи проектного аналізу» (для напряму «Туризм»).

НАУКОВА РОБОТА

Напрям наукових досліджень: теоретико-прикладні засади формування та реалізації господарських рішень. За даним напрямом дослідження опубліковано 2 монографії і близько 30-ти статей у фахових наукових виданнях.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 60-ть наукових праць (в тому числі 57 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій), 5-ть підручників з грифом МОН та 2 монографії.

Найвагоміші праці:
  1. Забезпечення конкурентоспроможності та розвиток організаційної культури підприємства: сучасна парадигма і прикладний аспект: монографія / Захарчин Г.М. Лісовська Л.С. Таребух А.А. - Львів Вид. НУЛПІ, 2009. – 460 с.
  2. Економіка підприємства: підручник / Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Захарчин Г.М., Кіндрацька Г.І. та ін. За загальною редакцією Й.М. Петровича. – 2-е вид. виправлене. – Львів., „Магнолія плюс”, видавець СПД ФО В.М Піча. – 2006 р. 578 с. / Теребух А.А. Р.17 „Фінансові результати діяльності підприємств”, С. 361-377, Р.20 „Фінансування та інвестування розвитку підприємства”, С. 410-433.
  3. Теребух А.А. Механізм прийняття господарських рішень на інвестиційному циклі діяльності господарських формувань машинобудівного комплексу / Теребух А.А. // Вісник національного університету “Львівська політехніка” “Проблеми економіки та управління” 2009 р. № 640. с. 208-218.
  4. Теребух А.А. Концептуальні засади формування господарських рішень / Теребух А.А. // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №3. – С.179–186.Теребух А.А. Аналіз ефективності туристичної діяльності / А.А. Теребух, І.В. Костюк, О.М. Щур // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.13. – С. 92-97.