• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Петрушка Ігор Михайлович

Професор, завідувач кафедрою
д.т.н., професор
petim@mail.ru

 
ОСВІТА
 • 1983 р. - закінчив з відзнакою НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю Хімічна технологія виробництва вяжучих матеріалів.
 • 1989 р. - захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.17.11 «Технологія тугоплавких, неметалічних та силікатних матеріалів».
 • 2013 р. – захистив докторську дисертаційну роботу на тему «Науково-методологічні основи екологічно безпечних технологій очищення стічних вод сорбентами мінерально-сировинної бази України»
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1986–1989 роки - завідувач лабораторією кафедри Процеси та апарати хімічної технології.

1989–1992 роки - к.т.н., асистент кафедри Процеси та апарати хімічної технології.

1993–1996 роки - к.т.н., старший викладач кафедри Хімічної інженерії та промислової екології.

1997–2001 роки - к.т.н., доцент кафедри Хімічної інженерії та промислової екології.

2002–2011 роки - к.т.н., доцент кафедри Екології та охорони навколишнього середовища, заступник зав. кафедри.

З 2012 року - к.т.н., доцент кафедри Прикладної екології та збалансованого природокористування, заступник директора, декан повної вищої освіти інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола.

На даний час – завідувач кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

«Інженерна екологія»

«Технологічний розрахунок очисного обладнання захисту довкілля»

«Екологія»

«Технологія та устаткування для очищення газових, рідинних середовищ та твердих відходів»

«Технологія та устаткування для очищення промислових стічних вод»

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – застосування екологічно безпечних речовин природного походження (природні дисперсні сорбенти) шляхом модифікації їх властивостей з метою зменшення емісії забруднень рідинного середовища. Розробка математичних моделей адсорбційного очищення рідинних середовищ шляхом модифікації ізотерм адсорбції Langmuirа, Unilan, конкурентної ізотерми – AST. Шляхи використання іноваційних технологій (промислової хроматографії) очищення забруднених рідинних середовищ.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 100 наукових статей, отримано в співавторстві 3 авторські свідоцтва, 4 патенти, розроблено 30 методичних вказівок до виконання лабораторних робіт, курсових проектів для напряму підготовки 6-7-8.040106 «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування», створено повне методичне забезпечення дисципліни Інженерна екологія у віртуальному середовищі.

Серед них:

 1. Фазовый состав длительно гидратированных минералов Цемент, - №3. – М.. Стройиздат, 1986. -С.15-16
 2. Свойства безгипсового портландцемента с карбонатными добавками Тези доп. Всес. наради “Пути использования и производства строи-тельных материалов”. -Чимкент, 1986. -С.95-96.
 3. Структурообразование растворов на молотой негашеной извести с комбинированной химической добавкой Вісник Львів. політехн. ін-ту Хімія, технологія речовин та їх вико-ристання. -№195, Вища школа, 1985,-С.71-72.
 4. Гідродинаміка фільтраційного процесу сушіння піску Вісник ДУ “Львівська політехніка” Хімія, технологія речовин та їх використання №316,1997. С. 157 - 158.
 5. Тепломасообмін при мікрокапсулюванні дисперсних матеріалів в апаратах струминного типу Вісник ДУ “Львівська політехніка”.№365 Теплоенергетика. Інже-нерія довкілля. Автома-тизація”.1999р.С.100.
 6. Вплив високотемпературного окислення на експлуатаційну стійкість деревообробного інструменту оснащеного твердим сплавом Науковий вісник УДЛУ “Проблеми деревооброб-ки на рубежі ХХІ століття”: Наука, освіта, технології. Випуск 95, 1999р. С. 255.
 7. Кристалізація полімерної сірки в умовах безперервного процесу Вісник НУ “Львівська політехніка” Хімія, технологія речовин та їх застосування № 426, С161-164. 2001р.
 8. Очищення ґрунтів від забруднення нафтопродуктами із застосуванням природних дисперсних сорбентів-глауконітів. Научно-техническая конференция «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов » Харьков 11-15.06.2001 Т.3. С746-747.
 9. Спосіб регенерації відпрацьованих мастил Деклараційний патент на корисну модель 17474, (51)МПК(2006) С10М 175/00, 15.09. 2006.
 10. Расширяющийся цемент на основе извести А.С. 1189831, опубл. 17.11.83р., Б.І. №41.