• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Інформація абітурієнтам

Напрям підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

На цьому навчальному напрямі студенти здобувають кваліфікацію «Організатор природокористування» з узагальненим об’єктом діяльності захист довкілля з його природними та антропогенними системами (біосфера, антропосфера, соціосфера). Фахівець може займати такі первинні посади: інспектор з охорони природи, громадський інспектор з використання та охорони земель, державний інспектор з технологічного та екологічного нагляду, інспектор з охорони природно-заповідного фонду, інспектор з використання водних ресурсів, технолог, технік-еколог, консультант (в апараті органів державної влади, виконкомів) з питань екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування, державний інспектор, стажист-дослідник в галузі природничих наук, громадський інспектор з охорони довкілля.

 Наступні півтора року навчання на освітньо-кваліфікаційному рівнях магістра і спеціаліста дають можливість отримати завершену вищу фахову освіту за спеціальностями:

 • екологія та охорона навколишнього середовища;
 • прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями);
 • екологічна безпека;
 • екологічний контроль та аудит;
 • радіоекологія;
 • заповідна справа.

Кафедра «Екології та збалансоване природокористування» готує фахівців таких освітньо-кваліфікаційних рівнів:

 • бакалаврів за напрямком «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
 • спеціалістів і магістрів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Навчальний процес на кафедрі направлений на розкриття, розвиток та удосконалення творчої особистості кожного студента, орієнтації його на вирішення завдань охорони довкілля.

Під час навчання студентів чекають заняття в спеціалізованих лабораторіях та комп’ютерних класах, знайомство із сучасними методами досліджень та аналізів, виробнича та наукова практика на виробничих підприємствах, в ботанічних садах, в заповідниках, в наукових та навчальних установах Львівщини, Севастополя, Кременчука, наукова робота під керівництвом відомих вчених, участь у навчальних грантах (вивчення окремих курсів в навчальних закладах Польщі та Швеції), участь в художній самодіяльності, спортивних змаганнях, громадській діяльності; участь в студентських наукових конференціях в Україні та за рубежем.

За час навчання на бакалавріаті окрім циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки (іноземна мова, історія України та культура України, філософія) та циклу дисциплін природничо-наукової підготовки (, хімія з основами біохімії, фізика, математика, геологія з основами геоморфології, метеорологія та кліматологія, гідрологія, ґрунтознавство) студенти вивчають цілий ряд спеціальних дисциплін (заповідна справа, екологія людини, основи мікробіології,фізико-хімічні методи аналізу, ландшафтна екологія, техноекологія, екологічна безпека, екологічне право, моніторинг довкілля, організація управління в екологічній діяльності, агроекологія , екологічна експертиза, оцінка життєвого циклу, устаткування екологічно безпечних технологій) вивчення яких основане на широкому використанні комп’ютерної техніки та сучасних вимірювальних приладів, що дозволяє сформувати висококваліфікованих фахівців. Це підтверджується продовженням навчанням ряду бакалаврів, які закінчили кафедру, у вузах Англії та США, де отримані ними за час навчання на кафедрі знання отримали високу оцінку.

За час навчання в магістратурі студенти також вивчають ряд спеціальних курсів (система екоменеджменту та екоконцепція сталого розвитку, методологія досліджень та моделювання процесів очищення промислових відходів, системи автоматизованого контролю шкідливих викидів промислових виробництв, екологічна біотехнологія, екологічний моніторинг середовища та стратегія раціонального природокористування, нормування і прогнозування емісій промислових забруднень). Отримані знання дозволяють їм на високому півні виконати і захистити магістерську кваліфікаційну роботу і забезпечують успішну кар’єру в майбутній роботі.

Що ми чекаємо від студентів
 • Любові до природи та своєї держави;
 • Старанності у навчанні;
 • Активної громадської позиції;
 • Наполегливості у вивченні іноземних мов;
Цілі діяльності фахівця з охорони навколишнього середовища
 • Контроль за збереженням природоохоронного законодавства України;
 • Конкретна робота з ціллю забезпечення захисту навколишнього середовища від антропогенного впливу;
 • Радикальна зміна екологічної ситуації в державі;
 • Забезпечення збалансованого розвитку України в світлі рішень міжнародних конференцій;
 • Формування нового природоохоронного менталітету;
 • Підвищення рівня екологічної освіти та культури українців;
 • Збереження чистого довкілля для нащадків.
Об'єкти діяльності
 • навколишнє середовище і його компоненти;
 • речовини, шкідливі для людини та навколишнього середовища;
 • об'єкти господарства;
 • атмосферні викиди;
 • стічні води (промислові та побутові);
 • тверді промислові та побутові відходи;
 • нормативна документація;
 • технологічні процеси, установки та обладнання (в т, ч, природоохоронні).

Випускники можуть займати посади: інженер з охорони навколишнього середовища, викладачі середніх навчальних закладів (екологія), інженер з природокористування, інженер з відтворення природних екосистем, інженер з техногенно-екологічної безпеки, інженер з охорони природних екосистем, інженер-контролер, інженер-лаборант, еколог, експерт з екології, консультант –еколог, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант, професіонали в сфері управління проектами та програмами.

Установи, де працюють наші випускники
 • Виробничі підприємства України (екологи та фахівці з охорони навколишнього середовища);
 • Контрольно-пропускні пункти Державного кордону України (екологи);
 • Обласні Державні управління охорони навколишнього середовища;
 • Обласні Державні екологічні інспекції;
 • Санепідемстанції;
 • Середні школи;
 • Науково-дослідні інститути;
 • Навчальні заклади (коледжі, інститути, університети, академії)
Установи, де вчились і вчаться наші випускники
 • Аспіранти Національного університету «Львівська політехніка» та інших вищих навчальних закладів України;
 • Аспіранти університетів США (Університет Ідаго, Іллінойський університет);
 • Магістранти університетів Швеції (Королівський технологічний університет, Стокгольм);
 • Магістранти університетів Швейцарії (Технічний Федеральний університет, Лозанна).