• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Качан Степан Іванович

Доцент
к.фіз.-мат.н., доцент
sikach@gmail.com

 
ОСВІТА
 • вища освіта: Львівський державний університет ім. Ів. Франка, фізичний факультет, спеціальність за освітою “Фізик. Викладач фізики”, 1981 р.;
 • кандидатська дисертація «Агрегатні електронні центри забарвлення в кристалах CaF2 –Me+» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.07. «фізика твердого тіла», керівник професор Чорній З.П., рік захисту 1988;
 • у 1995 році присвоєно вчене звання доцента кафедри охорони праці Національного університету «Львівська політехніка».
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 1981-1985 рр. – інженер Львівського НДІ матеріалів
 • 1985-1988 рр. – молодший науковий співробітник кафедри фізики Львівського лісотехнічного інституту;
 • 1989-1990 рр. – начальник відділу Львівського НДІ матеріалів;
 • 1990-1992 рр. –начальник центральної заводської лабораторії заводу апаратури зв»язку «Іскра»;
 • 1992-1993 рр. – доцент кафедри обробки металів тиском Луцького індустріального інституту;
 • 1993-2015 рр. – доцент кафедри цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»;
 • На даний час працює доцентом на кафедрі цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»;
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

«Безпека життєдіяльності» для базового напряму підготовки бакалавр інституту ІЕСК, «Цивільний захист» для спеціальностей інституту ІЕСК, «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для інституту ІЕСК.

НАУКОВА РОБОТА
 • Вирощування і дослідження кристалів із структурою гранату і флюориту.
 • Дослідження еволюції радіаційних дефектів в об’єктах неживої природи.
 • Створення нових сцинтиляційних матеріалів для термолюмінесцентної дозиметрії на базі галогенідів двовалентних металів.
 • Дослідження іонних процесів в даних матеріалах дозволить вдосконалити прилади радіаційного контролю за рахунок зниження їх «метрового часу», здатності реєструвати низькоенергетичні випромінювання та підвищити точність вимірювання.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 60 наукових праць (в тому числі 50 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 30 навчально-методичних праць.

Серед них:

 1. Основи цивільного захисту : навч. посіб. / Віктор Олексійович Васійчук, Володимир Євтихієвич Гончарук, Степан Іванович Качан,Сильвестр Михайлович Мохняк; В-во. Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Львів :Вид-во Львівської політехніки, 2010. — 384 с. — Бібліогр.: с. 378-381. — ISBN966-553-962-9
 2. Цивільний захист : конспект лекцій: для студ. всіх спец. іформ навч. / Віктор Олексійович Васійчук, Володимир Євтихієвич Гончарук, Олександра Сергіївна Дацько, Степан Іванович Качан, Оксана Іванівна Козій, Нац.ун-т «Львівська політехніка»; За ред. Володимир Євтихієвич Гончарук; Відп. завип. Віктор Олексійович Васійчук. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. — 207 с. — Бібліогр. в кінці тем. — ISBN 978-617-607-151-8
 3. Гончарук В.Є., Качан С.І.,Васійчук В.О.,Мохняк С.М. Корені безпеки. Науково-виробничий журнал «Охорона праці», №6, 2013. C. 56-58.
 4. Моделювання механізму генерації центрів забарвлення в легованих кристалах флюоритів / С.І. Качан, З.П. Чорній, І.Б. Пірко // Вісн.Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2005. — № 542: Елементи теорії та прилади твердотілої електрон. — С. 99-106. — Бібліогр.: 10 назв.
 5. Релаксація електрично заряджених центрів забарвлення в кристалах флюоритів. Одновимірна модель / З.П. Чорній, С.І. Качан, І.Б. Пірко, В.М. Салапак // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 532: Електроніка. — С. 90-98. — Бібліогр.: 9 назв.
 6. Гончарук Володимир Євтихієвич, Качан Степан Іванович, Орел Сергій Михайлович, Пуцило Володимир Іванович. Оцінка обстановкиу надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник для підгот. студ. вищих навч. закл. з усіх напрямів усіх спец. / Національний ун-т Львівська політехніка — Л. :Видавництво Національного ун-ту Львівська політехніка, 2004. — 184 с.: табл. — Бібліогр.: — с. 183. — ISBN 966-553-410-6.
 7. Проблема ідентифікації радіаційних небезпек та її психологічні аспекти /В.Є. Гончарук,С.І. Качан // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: зб. матеріалів III Міжвуз. наук.-техн.конф. наук.-пед. працівників, 18–19 берез. 2008 р., Львів / Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л., 2008. — С. 133——134. — Бібліогр.: 4 назви.
 8. Прогнозування та оцінювання наслідків аварій на хімічно небезпечних об’єктах та проведення захисних заходів : метод. вказівки до викон. розрахунк.-графіч. робіт з курсу «Цивіл. оборона» для студ. усіх напрямів навчання / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; [уклад.: С.І. Качан, В.Є. Гончарук, С.М. Орел]. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. — 24 с.
 9. Дірковий та іонний механізми розпаду VKD -центрів в кристалах Sr Cl2- K / С.І. Качан, І.Б.Пірко, В.М. Салапак, З.П. Чорній // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 491: Елементи теорії та прилади твердот. електрон. — С. 9-15. — Бібліогр.: 9 назв.
 10. Ефект радіаційної пам’яті у кристалах Sr F2 — Na / З.П. Чорній, І.Б. Пірко, В.М. Салапак, С.І.Качан, Т.М. Кушнір // Наук. вісн.: Зб. наук.-техн. пр. / Укр. держ. лісотехн.ун-т. — Л., 2003. — Вип. 13.2. — С. 264-270. — Бібліогр.: 7 назв.

Колектив ЦБ