• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Гумницький Ярослав Михайлович

Професор
д.т.н., професорОСВІТА
 • Львівський політехнічний інститут, диплом з відзнакою інженера-технолога за спеціальністю «Технологія неорганічних речовин». Рік закінчення - 1963.
 • 1971 рік – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – процеси та апарати хімічної технології. Тема кандидатської дисертації - «Исследование кинетики ионного обмена при пульсационном движении жидкости». Спеціальність 05.17.08 – процессы и аппараты химической технологии.
 • 1975 рік – атестат доцента по кафедрі процесів і апаратів хімічних виробництв.
 • 1986 рік – доктор технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – процеси та апарати хімічної технології. Тема докторської дисертації - «Массообмен в системе твёрдое тело-жидкость в условиях газоподвода и газовведения».
 • 1989 рік - атестат професора по кафедрі процесів і апаратів хімічних виробництв.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
1963-1968 роки – асистент кафедри «Технологія неорганічних речовин, процеси і апарати хімічних виробництв» Львівського політехнічного інституту.
1968-1972 роки – старший викладач кафедри «Технологія неорганічних речовин, процеси і апарати хімічних виробництв» Львівського політехнічного інституту.
1972-1987 роки – доцент кафедри процесів і апаратів хімічних виробництв.
1969-1975 роки – доцент кафедри процесів і апаратів хімічних виробництв і заступник декана хіміко-технологічного факультету.
1987-2002 роки – завідувач кафедри хімічної інженерії та промислової екології.
з 2002 – професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища.
 
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
«Інженерна екологія»
«Метеорологія та кліматологія»
 
НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – тепломасообмін в системах з твердою фазою. Дослідження міграції забруднень у грунтовому середовищі. Капсулювання твердої фази та кінетика екстрагування цільових компонентів з капсульованих частинок. Науковий консультант 1 докторської та 23 кандидатських дисертацій. Керує аспірантурою.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 1 монографію, 320 публікацій, в т.ч. 170 статей, 132 доповідей і тез доповідей на конференціях різних рівнів та 18 патентів, 55 методичних видань, з них 1 навчальний посібник, до практичних та лабораторних робіт з курсів «Процеси і апарати хімічної технології», «Інженерна екологія», «Основи промислової екології», «Метеорологія та кліматологія».

Серед них:
 1. Гумницький Я.М., Малик Ю.О, Мальований М.С. Хемічне перероблення фосфогіпсу для охорони довкілля від шкідливого антропогенного забруднення. //Праці Наукового Товариства ім. Шевченка. – 2001, Том VІІ, еколог. збірник – С. 129-134
 2. Гумницький Я.М., Matsushita J., Pelekh T. High temperature oxidation of hard alloys.// 15 th Intevnational Congress of Chemical and Process Engineering – CHINA – 2002. - 2002. - Summaries 5. – P.336.
 3. Гумницький Я.М., Miroslav Maliovany, Igor Petrushka, Galina Leskiv Cleaning water environment from organic compounds using the montmo-rillonite and palygorskite. // Mikrozanieczyszczenia w srodowisku czlowieka, 25-27 czerwca 2003 r. – C. 388-389.
 4. Гумницький Я.М., Венгер Л.О., Юрим М.Ф. Кінетика екстрагу-вання розчинних солей із лінійних капілярів при кипінні екстрагенту. // Вісник НУ “Львівська політехніка” Хімія, технологія речовин та їх застосування – 2003 р, № 447, - С. 185-187
 5. Гумницький Я.М., M.Malyovanyy, R.Petrus, I.Petrushka, O.Stokalyuk Adsorption of polluted effluent on natural sorbent. // Process Integration and Modeling Chroma-tography Processes. Rzeszow – Boguchwala, 27-29 September, 2004 – P.169-171.
 6. Гумницький Я.М., Nagursky О.А., Popovych O. R. The desorbtion active component with adsorbent from polymeric shell. // Process integration and modeling chromato-graphy processes, Rzeszow, 2004, Р.173-177.
 7. Гумницький Я.М., Венгер Л.О. Десорбція цільових компонентів при вакуумуванні системи. // Праці ХІІІ Наук-техн. конф. «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов», т.2.-Харьков.-2005.- С.823-825.
 8. Гумницький Я.М., Мельничук В.В, Нагурський О.А. Полімерна дисперсія для капсулюваня добрив. // Патент України № 68811 А, Україна МПК 7С05G3/00 Опубл. 2004.- бюл. №8
 9. Гумницький Я.М., Венгер Л.О., Юрим М.Ф. Масообмінний апарат для системи тверда фаза-рідина. // Патент України № 51429 А 7В01J8/18 Опубл. 15.11.2002.- бюл. №11