• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

Ріпак Назарій Степанович

Асистент
к.т.н., асистент
rpak_nazari@mai.ru

 
ОСВІТА
  • 1998-2003 роки – Навчання у Національному Університеті «Львівська політехніка» де отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю ”Біотехнологія”.
  • 2003-2006 роки - навчання в аспірантурі НУ «Львівська політехніка». Тема дисертаційної роботи - «Утилізація та знешкодження сірко лужних стоків».
  • 2013 р. захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему «Комплексна стратегія підвищення екологічної безпеки від забруднення довкілля сульфідними стоками» за спеціальністю 21.06.01 - екологічна безпека. Керівник – д.т.н., професор Мальований М.С.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

2001-2008 роки - Член Вченої ради ІХХТ.

2003-2006 роки - Навчання в аспірантурі НУ «Львівська політехніка».

2004-2013 роки - асистент кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування Національного університету “Львівська політехніка”.

З 2014 і дотепер асистент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету “Львівська політехніка”.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

«Основи екології»

«Екологія»

«Теоретичні основи охорони навколишнього середовища»

«Основи промислової екології (2а частина)»

«Метеорологія та кліматологія»

«Загальна екологія та неоекологія»

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – Очищення сульфідвмісних стоків промислових підприємств.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 12 публікацій серед яких 4 у вахових виданнях.

  1. Шляхи знешкодження сірколужних стоків очищення нафтопродуктіввід сполук сірки/М.Мальований,О Попович,Н Ріпак//Ш наук.-технічеа конф. «Поступ в нафтоперероб. і нафтовтохім. пром-сті»: Зб. Тез доп.,Львів,14-16 верес.2004р.-Л.:Вид-во Нац. Ун-ту «Львів. Політехніка», 2004.-С..200-201.
  2. Проблема забруднення навколишнього середовища сірколужнимистоками/Н.С. Ріпак 2003.// Вісн. Нац. Ун-ту «Львівська політехніка».-2004.-:Хімія, технологія речовин та їх застосування-С.165-170.
  3. Шляхи знешкодження сірколужних стоків Калузького ВО «Оріана»/Н. С. Ріпак, О.Р. Попович // Вісн. Нац. Ун-ту «Львівська політехніка».-2005.-№529:Хімія, технологія речовин та їх застосування-С.170-173.