• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Мокрий Володимир Іванович

Доцент
д.ф.н., доцент
mokriy@ukr.net

 
ОСВІТА
 • 1990 р. – закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка, фізичний факультет, спеціальність – оптичні і оптико-електронні системи, кваліфікація – інженер-оптик-дослідник.
 • 1996 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.10 – Фізика напівпровідників та діелектриків.
 • 2013 р. – захистив докторську дисертацію на тему «Розроблення системи екологічного моніторингу природно-заповідного фонду Західного Полісся» за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1990 – 1991 рр. Інженер Науково-дослідного інституту побутової радіоелектронної апаратури (м. Львів):.

1991 – 2013 рр. Інженер 1-ї категорії, молодший науковий співробітник, завідувач лабораторії екології, доцент кафедри екології Національного лісотехнічного університету України (м. Львів).

2013 – 2014 рр. Провідний науковий співробітник відділу природних ресурсів Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України (м.Київ).

2014. Доцент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

НАГОРОДИ

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2007 р.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальні дисципліни:

 • Моніторинг довкілля
 • Сучасні методи досліджень об’єктів довкілля
 • Моделювання і прогнозування стану довкілля
 • Інноваційні технології в екології
 • Керівництво магістерськими роботами
УЧАСТЬ В АТЕСТАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій у Київському національному університеті будівництва і архітектури, Д 26.056.05 та Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Д 26.255.01.

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрям – інформаційно-аналітичні технології екологічного моніторингу, забезпечення екологічної безпеки, управління та сталого розвитку заповідних і природно-техногенних комплексів:

 • Дистанційні та лабораторно-польові дослідження, ідентифікація космознімків, тематичне еколого-картографічне моделювання екосистем;
 • Флуоресцентна експрес-діагностика стійкості рослин;
 • Математичне моделювання фазових переходів лісових сукцесій, прогнозування та управління лісотвірними процесами;
 • Мікоризація лісопосадкового матеріалу, проектування екологічних коридорів.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано одноособово і в співавторстві понад 120 наукових та науково-методичних праць, 3 навчальні посібники (з них 1 з грифом МОН), 3 авторських свідоцтва на винаходи.

Серед них:

 1. Мокрий В. І. Алгоритм управління екологічною безпекою природно-заповідних об'єктів Західного Полісся / В. І. Мокрий, О. С. Бутенко // Радіоелектронні і комп'ютерні системи: наук.-техн. журнал. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ». – 2012. – №4(56). – С. 215-219.
 2. Капустяник В. Б. Прикладна спектроскопія: навч. посіб. / В. Б. Капустяник, В. І. Мокрий. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 320 с.
 3. Мокрий В. І., Екологічна безпека транскордонного біосферного резервату «Розточчя» / В. І. Мокрий, В. Є. Гончарук, І. І. М’якуш, М. В. Біляк // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокорис-тування: збірн. мат. 3-го міжнар. конгресу. – Львів: «ЗУКЦ», 2014. – С. 36.
 4. Трофимчук О. М. Гідроакустичний моніторинг озер Світязь (Шацький НПП) і Нобель (проектований Нобельський НПП) / О. М. Трофимчук, Г. Я. Красовський, В. В. Радчук, В. І. Мокрий, І. В. Радчук, В. О. Охарєв, В. Ю. Вишняков, О. В. Атрасевич, В. О. Шумейко, С. А. Загородня, М. А. Попова, П. В. Юрчук, Н. В. Хомік, В. І. Матейчик // Національні природні парки – минуле сьогодення, майбутнє: мат. міжнар. наук.-практ. конф. до 30-річчя Шацького НПП. – К.: ЦП «Компринт», –2014. –С. 165-167.
 5. Трофимчук О. М. Інформаційне забезпечення гідроакустичного моніторингу озера Синевир / О. М. Трофимчук, Г. Я. Красовський, В. В. Радчук, І. В. Радчук, С. А. Загородня, В. І. Мокрий, М. Р. Грицина // Біологічне різноманіття природно-заповідних об’єктів Карпат: мат. міжнар. наук. конф. до 25-річчя НПП «Синевир». – Ужгород: ТДВ «Патент», 2014. С.185-193.
 6. Мокрий В. І. Моделі фазових переходів сукцесійних процесів лісових угруповань Західного Полісся / В. І. Мокрий, В. Б. Капустяник, П. Г. Хомюк // Екологічна безпека та природокористування: зб. наук. праць Ін-ту телекомунікацій і глобал. інформ. простору НАНУ і Київ. нац. ун-ту буд-ва і архіт. – Вип. 8. – К., 2011. – С.94-118.
 7. Мокрий В. І. Інформаційно-аналітичні технології моніторингу та інвентаризації парникових газів / В. І. Мокрий, О. О. Леськів // Науковий вісник НЛТУ України: Глобальні зміни клімату – загрози людству та механізми відвернення: зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.15. – С. 77-79.
 8. Мокрий В. І. Інформаційне забезпечення формування транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся» / В. І. Мокрий, О. М. Трофимчук, Р. Ф. Федорів // Екологія і ресурси: зб. наук. праць Ін-ту проблем національної безпеки. – Вип. 17. – К., 2007. – С. 66-73.
 9. Mokryi V. I. The complex monitoring of the degraded landscapes of Chervonograd mining-industrial region / V. I. Mokryi, L. I. Kopiy, M. M. Paslavskyy, Y. I. Pankivskyy // Przyrodnicze wykorzystanie ubocznych produktow spalania wegla, biomasy oraz wegla z biomasa: m-ly Międzynarod. konfer. nauk.-techn. – Szczecin, 2010. –P.41-44.
 10. Мокрий В. І. Морфофізіологічні параметри мікоризованого лісопосадкового матеріалу дуба черешчатого / В. І. Мокрий, Л. І. Копій, М. М. Паславський // Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 р.: мат. наук. конф. – Київ, 2011. – С.207-209.