• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Дуцяк Ігор Зенонович

Професор
д.ф.н.
idutsyak@gmail.com

 
ОСВІТА
 • доктор філософських наук( 2008 р.);
 • кандидат технічних наук, професор (2010 р.).
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Історія туризму, інновації в туризмі, методологія наукових досліджень, інноваційні технології в туризмі, філософія туризму, інтелектуальний аналіз даних туристичної галузі, основи стандартизації і сертифікації в туризмі.

НАУКОВА РОБОТА

Сфера наукових інтересів: Методологія та логіка пізнавальної діяльності, теорія дефініцій, філософія туризму.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 1. Аналіз відношення між філософією і наукою засобами логіки //Вісник Львівського універси-тету. Серія: Філософські науки. – Вип. 2. – Львів, 2000. – С. 6–15.
 2. Зміст поняття „філософія“ / Записки Наукового товарист-ва імені Шевченка. – 2002. – Том ССХLІІІ. – С.
 3. Теоретичні засади логіки: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, Видво Палітра друку, 2002. – 233 с.
 4. Специфіка еволюційного підходу при аналізі процесів етнічної взаємодії // Вісник Львівського універси-тету. Серія: Філософські науки. – Вип. 4. – Львів, 2002. – С. 1318.
 5. Про тотожність логічних операцій та арифметичного додавання індексів булевих функцій // Фізикоматематичне моделю-вання та інформаційні техно-логії. – Випуск 2. – Львів, 2005. – С.
 6. Методи формування гіпотез: Монографія. – Київ: Видавничополіграфіч-ний центр “Київський університет”, 2006. – 173 с.
 7. Типологія концепцій відношення між знанням і вірою // Філософські пошуки. – Львів–Одеса: Cogito – Центр Європи, 2007. – Вип. ХХІV. – С. 16–24.
 8. Критерії наукової експертизи як ознаки науковості знань // Філософські пошуки .– Львів–Одеса: Cogito – Центр Європи, 2008. – Вип. ХХVІІІ – С. 6–14.
 9. Мисленнєва практика у середній школі як основа вивчення логіки у вищих навчальних закладах // Наукові записки. Т. 110, Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Національний університет “Києво-Могилянська акаде-мія”. Київ, 2010. – С. 19–25.
 10. Логіка: Підручник [для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ. Затверджено МОН] / Дуцяк І. З. — К., 2010. — 406 с. + компакт-диск.
 11. Аналіз логічних обґрунтувань, використовуваних у навчальному процесі в середній школі [Текст] // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – К.: Видво НПУ ім. Драгоманова. – Вип. 25 (38). – 2011. – С. 182–187.
 12. Світогляд сучасної української молоді [Текст] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. –№101. – 2011. – С. 27–31.
 13. Семантичні основи теорії означення [Текст] // Філософські обрії. Науковотеоретичний журнал Інституту філософії імені Г. С. Сковороди та полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 28. – КиївПолтава. – 2012. – С.146–155.
 14. Аналіз законодавчої закріпленої термінології з музейної справи та охорони культурної спадщини [Текст] // Вісник Нац. Унту «Львівська політехніка»: Серія «Проблеми української термінології» – 2012. – № 733. – С. 183–187.
 15. Analysis of the definition theory elements in ISO704:2009. Terminology work – principles and methods [Текст] // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», “Проблеми української термінології ”, № 765. 2013. – С. 14–19.
 16. Гармонізування законодавчих терміносистем музейної справи та пам’яткоохоронної діяльності [Текст] // Актуальнi проблеми теорii  i практики музейноi i пам'яткоохоронноi діяльності: зб. наук. пр. (за мат. круглого столу). – К.: НАКККіМ, 2013. – С. 15–29.
 17. Аналіз меж застосовності родовидових дефініцій [Текст] // Вісник національного авіаційного університету. – Серія: Філософія. Культурологія. №1 (17). – 2013. – С. 37–44.
 18. Обґрунтування підходу до формулювання дефініцій у тлумачних словниках [Текст] // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», “Проблеми української термінології ”, № 791. 2014. – С. 15–21.
 19. Обґрунтування узагальненого предмета діяльності для спеціальності “музейна справа та охорона пам’яток історії та культури” // Науковий журнал “Історикокультурні студії”. – №1 (1). – 2014. – С. 27–31.