• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

 

Чорненька Надія Василівна

Доцент
к.г.н.
nvchornenka@gmail.com


ОСВІТА

Закінчила такі вищі навчальні заклади:

- у 1997 р. географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «географія»;

- у 2004 р. – Західноукраїнський інститут інформаційних технологій та управління при Донецькому державному університеті управління) за напрямом підготовки «Менеджмент», кваліфікація «бакалавр з менеджменту», спеціалізація «менеджмент туризму і готельного господарства»;

- у 2004 р. – Західний учбово-науковий інститут підготовки фахівців і менеджерів за спеціальністю «облік і аудит», кваліфікація «економіст».

- у 2008 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Тема дисертації «Рекреаційний потенціал геосистем Горган».

У 2014 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри туризму

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1997-2002 роки – вчитель географії у ЗОШ;
2004-2009 роки – викладач циклової комісії спеціальних дисциплін туристичного напрямку Екологічного коледжу ЛНАУ;
2009-2011 роки – старший викладач кафедри менеджменту Львівського ЛДІНТУ ім. В. Чорновола.
Зараз доцент кафедри туризму ІЕПТ ім. В. Чорновола НУ «Львівська політехніка».

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Читає лекційні курси та веде практичні заняття з дисциплін «Географія туризму», «Організація туристичних подорожей», «Безпека туризму», «Організація готельного господарства», «Організація екскурсійної діяльності», «Управління якістю туристичних послуг» для студентів напряму «Туризм».

НАУКОВА РОБОТА

Напрями наукових досліджень: рекреаційно-туристичний потенціал територій, туристичне краєзнавство, організація туристичних подорожей, складові індустрії туризму.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Має понад 80 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Є автором 1 монографії, 5 навчальних посібників, 3 з яких мають гриф МОН України.

Найвагоміші праці:
  1. Чорненька Н.В. Рекреаційний потенціал геосистем Горган : Монографія / За наук. ред. доктора географічних наук, професора В.М. Петліна. – Львів, 2007. – 120 с.
  2. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – 392 с.
  3. Чорненька Н.В. Індустрія туризму. Навчальний посібник. / Н.В. Чорненька. – К.: Атіка, 2012. – 504 с. (рекомендовано МОН від 03.09.2010 р. № 1/11-7249).
  4. Чорненька Н.В.Роль інновацій у формуванні туристично-рекреаційної привабливості території міст / Н.В. Чорненька // Географія та туризм : Наук. зб. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2013. – Вип. 24. – С. 39-46.
  5. Чорненька Н.В.Экологический туризм как форма природопользования: опит Украины / Н. В. Чорненька // Рациональное природопользование: традиции и инновации. Материалы Международной научно-практической конференции, Москва, МГУ, 23–24 ноября 2012 г. / Подобщ. ред. проф. М.В. Слипенчука. – М.: Издательство Московского университета, 2013. – С. 252-254.
  6. Чорненька Н.В. Роль традиційного природокористування у формуванні туристичного потенціалу територій. / Н. В. Чорненька. // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 21-23 травня 2015 р.). – Львів : СМП «Тайп», 2015. – С. 318-320.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Член Вченої ради ІЕПТ ім. В. Чорновола НУ «Львівська політехніка», секретар цієї ради.